صنایع همگن قطعه سازی کشور

یشنهاد عرضه 2 خودرو به عنوان پایلوت با هر قیمتی را داده‌ایم