صنایع وابسته خودروسازی

نزدیکی صنعت خودروسازی به مناطق مرزی راه صادرات را هموارتر خواهد کرد