صنایع و معادن مجلس

برنامه‌ریزی لازم در مورد برخورد با تحریم‌های جدید انجام شد

محدود کردن واردات منجر به ایجاد بازار سیاه نشود