صنایع کروز

یکی از افتخارات کروز، نقش آفرینی زنان در صنعت قطعه سازی است