صنایع کنسرو

وفور صید و کاهش قیمت ماهى و کنسرو ماهى