صنایع گازی ایران

پیشنهاد جدید گازی ایران به ترکیه/ اعلام شرط کاهش قیمت گاز