صندق بیمه ای

ابراز نگرانی معاون دبیرکل خانه کارگر از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای کشور