صندلی هوشمند هواپیما

صندلی های هواپیما در آینده چگونه خواهد بود؟