صندوق ارزی ایرانیان

آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های قابل معامله/ تشکیل صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور