صندوق بازنشستگي

دکتر یزدان کرمی به عنوان مدیر سرمایه های انسانی و اداری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد

انتصاب مديرعامل جديد صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران