صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق بیمه محصولات کشاورزی درباره ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت‌های خارجی کاری انجام نداده است