صندوق بیمه کشاورزی

۱.۶ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی هستند

کلیه غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد