صندوق توسعه صنایع دریایی

امضاء قرارداد عاملیت بانک صادرات ايران با صندوق توسعه صنایع دریایی