صندوق خسارات بدنی

عملکرد صندوق خسارات بدنی به روایت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس