صندوق رهن و اجاره

راه اندازی صندوق رهن و اجاره یک پیشنهاد است/مستاجر هزینه سود وام را پرداخت می کند