صندوق زعفران

صندوق زعفران تا ماه آینده فعال می شود/سهم بخش خصوصی؛ ۵۱ درصد