صندوق زمین و مسکن

تامین مالی پروژه‌های بزرگ در بازار سرمایه با صندوق‌ زمین و مسکن