صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

پذیره‌نویسی اولین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در بازار سرمایه ایران