صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

صدور هزار ضمانت‌نامه به ارزش ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای صنایع کوچک