صندوق فروشگاهی

فساد چند هزار میلیاردی دو مدیر در اتاق اصناف