صندوق فولاد بازنشستگان

واگذاری صندوق فولاد بازنشستگان به وزارت‌کار از ابتدای سال ۹۶