صندوق ملی نروژ

کاهش سرمایه‌گذاری بزرگترین صندوق مالی در شرکت‌های نفتی