صندوق مکانیزه فروش

فروشندگان لوازم خانگی در کنار 28 گروه صنفی جدید مشمول صندوق مکانیزه فروش شدند

اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش شرط گذاشتند