صندوق های بانکی

صندوق های بانکی ۷۰ درصد منابع را در همان بانک سپرده‌گذاری می‌کنند