صندوق های خرد

ضرورت ایجاد صندوق‌های خرد/سهم ۶دهم درصدی مشاغل خانگی از وام