صندوق

سپرده ارزی بانک ملی ایران صندوقی امن برای سرمایه گذاری