صنعت آب و فاضلاب

۷۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد صنعت آب با بخش خصوصی