صنعت آلمان

آلمان تولیدات صنعتی را افزایش می‌دهد

تولید مشترک ایران و آلمان باید عملیاتی شود