صنعت اصفهان

نگرش پادگانی، صنعت اصفهان را نحیف‌تر می‌کند