صنعت بانک ایران

ایران سهام یک بانک چینی را خرید/ اقتصادایران چینی‌تر می‌شود