صنعت برق ابران

ایران رتبه نخست تولید برق در خاورمیانه