صنعت بیمه دنیا

بازیگران صنعت بیمه نباید از از ورود تکنولوژی های جدید غافلگیر شوند