صنعت پتروشيمى

انتصاب قابل تحسین وزیر دفاع در مجموعه اقتصادی غدیر