صنعت پتروشيمي

مذاکرات صدور گاز ايران به عراق و سوريه نهايی مي شود