صنعت پتروشیمی کشور

افزایش قیمت آب معدنی به دلیل کمبود محصول PET