قیمت گاز فردار دست دوم

قیمت گازهای فردار دست دوم تا سقف دو میلیون تومان