مصالح ساختمان

مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم

افزایش200 درصدی ‌قیمت‌ مصالح ‌ساختمانی