کیفیت هوا

کیفیت هوای تهران برای شهروندان قابل قبول است

کیفیت هوای تهران باز هم ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای شهروندان قابل قبول است

کیفیت هوای تهران برای شهروندان حساس ناسالم است

کیفیت هوای پایتخت برای گروه های حساس قابل قبول است

استمرار هوای ناسالم تهران برای گروه های حساس در مناطق پرتردد

کیفیت هوای پایتخت برای شهروندان قابل قبول است

کیفیت هوای شهر تهران برای شهروندان قابل قبول است

کیفیت هوای تهران برای شهروندان حساس ناسالم است

کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است